Trong bảng phân quyền, các quyền truy cập dữ liệu, gồm có:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án