Bảng phân quyền cho phép :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án