Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án