Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án