Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về mã hoá thông tin?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án