Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án