Câu nào sai trong các câu dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án