Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án