Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án