Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là chức năng của biên bản hệ thống?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án