Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án