Chọn các phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án