Để nhận dạng người dùng khi đăng nhập vào CSDL, ngoài mật khẩu người ta còn dùng các cách nhận dạng nào sau đây:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án