Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án