Bảo mật CSDL:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án