Xoá bản ghi là :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án