Câu nào sau đây sai?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án