Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án