Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án