Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án