Khai thác CSDL quan hệ có thể là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án