Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án