Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án