Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án