Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án