Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án