Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án