Chức năng của mẫu hỏi (Query) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án