Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng     

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc   

B3: Chọn khóa chính cho bảng  

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án