Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án