ADMICRO

Thực hiện phép tính \((x - 1)\left( {{x^2} + x + 1} \right)(x + 1)\left( {{x^2} + x + 1} \right)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK