ADMICRO

Kết quả của \(A=\frac{2020^{3}+1}{2020^{2}-2019} \) là:

 

 

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO