ADMICRO

Tính: \(\left( {x + 3} \right)({x^2} - 3x + 9) - (54 + {x^3})\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO