ADMICRO

Cho \(A = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + ... + 10^3\) Khi đó

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO