ADMICRO

Tính giá trị của các biểu thức: \( \frac{{{{63}^2} - {{47}^2}}}{{{{215}^2} - {{105}^2}}}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO