ADMICRO

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: \(A=15-8 x-x^{2}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO