ADMICRO

Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi? 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO