ADMICRO

Tổng S của các giá trị m để hàm số \(y=\frac{(2 m+1) x+3}{x+m}\) nghịch biến trên (0;1) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK