ADMICRO

Tính giá trị của biểu thức \(\begin{array}{l} B = \left( { - 2{x^2}{y^2} + x{y^2} - 6xy} \right):\frac{1}{3}xy \end{array}\) tại \(x=- \frac{1}{2}; y=1\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO