ADMICRO

Kết quả của \(\left( { - {{2.10}^4} - {{6.10}^3} + {{10}^2}} \right):100 \) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO