ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\left( {{{2.3}^4} + {3^2} - {{7.3}^3}} \right):{3^2}\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO