ADMICRO

Thực hiện phép chia  \( {\left( { - {x^3}y} \right)^5}:\left( { - {x^{12}}{y^2}} \right) \) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK