ADMICRO

Kết quả của \(\left( {{{6.8}^4} - {{5.8}^3} + {8^2}} \right):{8^2}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO