ADMICRO

Tính giá trị của biểu thức \(C=54(a-b-1)^{2}:-18(1-a+b)\) tại và 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO