ADMICRO

Tính giá trị biểu thức  \(A=y^2+4y+4\) tại y=98

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO