ADMICRO

Tìm x; y; z biết \(\begin{array}{l} \frac{x}{2} = \frac{y}{{ - 3}} = \frac{z}{8} \end{array}\) biết x-y-z=24.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK