ADMICRO

Cho x;y;z là ba số dương phân biệt. Tìm tỉ số \(\frac{x}{y}\) biết \( \frac{y}{{x - z}} = \frac{{x + y}}{z} = \frac{x}{y}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO