ADMICRO

Tìm x; y biết \(\begin{array}{l} \frac{x}{y} = \frac{5}{{ - 2}} \end{array}\) và x+y=9.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO