ADMICRO

Tìm x, y biết \(\begin{array}{l} \frac{x}{5} = \frac{y}{{25}} \end{array}\) và x+y=60

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO