ADMICRO

Biết  \( \frac{x}{y} = \frac{7}{6}(y \ne 0);x + y = 39\). Hai số x;y lần lượt là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO